Klub priateľov Ferka Skyčáka

Stanovy
 
 
I. Názov
Klub priateľov Ferka Skyčáka
(ďalej len združenie)
 
II. Sídlo a pôsobnosť
Sídlo: Za Hornádom 4/7, 05201 Spišská Nová Ves
Združenie má pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky
 
III. Cieľ činnosti
1. Kultúrne a ideovo nadviazať na generáciu intelektuálov, kňazov i laikov, ktorí pôsobili na Spišskej Kapitule v období medzi dvoma svetovými vojnami.
2. Podrobnejšie sa zaoberať životom a dielom Ferka Skyčáka (1899-1945), ktorý ako filozof a teológ bol vedúcou osobnosťou vtedajšieho kultúrno – náboženského hnutia.
3. Združovať katolícku inteligenciu, kňazov i laikov a podporovať účinnejšiu komunikáciu medzi nimi.
4. Aktívne podporovať katolícku teológiu a kultúru a vnášať katolícke princípy do spoločnosti.
 
IV. Metódy činnosti
Ciele sa budú dosahovať predovšetkým prostredníctvom výmenou odborných poznatkov, informácií, skúseností, návrhov, vydávaním odborného časopisu, organizovaním vzdelávacích seminárov a stretnutí, vytváraním medzinárodných kontaktov, konštruktívnou spoluprácou s katolíckou inteligenciou a inými vhodnými prostriedkami, ktoré môže upresniť Valné zhromaždenie.
 
V. Členstvo
1. Riadnym členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý sa usiluje vo svojom živote riadiť katolíckou náukou a mravmi a chce napomáhať pri rozvíjaní ideového a kultúrneho odkazu intelektuálov, ktorí pôsobili na Spišskej Kapitule najmä v medzivojnovom období.
2. O získaní členstva rozhoduje Rada združenia hlasovaním na základe kritérií podľa bodu V.1. Stanov. Na získanie členstva je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu všetkých členov Rady.
 
VI. Zánik členstva
Členstvo zaniká:
1. dňom doručenia oznámenia o výstupe zo združenia predsedovi združenia
2. vylúčením pre konanie v rozpore so Stanovami združenia. Vylúčenie musí schváliť 2/3 väčšina všetkých členov združenia.
3. nezaplatením členských príspevkov v dvoch rokoch po sebe. Členstvo automaticky zaniká k 31. januáru tretieho roka.
4. úmrtím
 
VII. Práva a povinnosti členov
1. Každý člen má právo
a) zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení, stretnutiach a iných aktivitách združenia
b) podávať na týchto stretnutiach návrhy a hlasovať o nich
c) využívať všetky druhy spolupráce, na ktorých sa dohodne Valné zhromaždenie
d) dostávať včas podrobné informácie o všetkých plánovaných aktivitách združenia a zápisnice zo zasadania Rady združenia.
2. Riadny člen má aktívne a pasívne volebné právo pri voľbách predsedu združenia a členov Rady združenia.
3. Každý člen združenia je povinný:
a) riadiť sa Stanovami a plniť úlohy, ktoré z nich vyplývajú.
b) dbať na spoločné záujmy združenia a podporovať ich
c) platiť členské príspevky
 
VIII. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú: Valné zhromaždenie a Rada združenia.
 
IX. Valné zhromaždenie
1. Je najvyšším orgánom združenia
2. Je tvorené všetkými členmi združenia. Predseda združenia je povinný zvolať toto zhromaždenie aspoň raz do roka, alebo ak o to požiada aspoň tretina členov písomne a to do 30 dní od doručenia žiadosti.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň tretina všetkých členov združenia.
4. Valné zhromaždenie vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen Rady združenia.
5. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať Stanovy a ich zmeny, 2/3 väčšinou všetkých členov združenia.
b) voliť predsedu, podpredsedu, pokladníka a ostatných členov Rady združenia 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov združenia.
c) dohodnúť spôsob platby a výšku členského príspevku
d) schvaľovať predložené návrhy činnosti
e) rozhodnúť o rozpustení združenia alebo o zlúčení s iným občianskym združením a to 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov združenia.
6. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných, pokiaľ nie je v stanovách určené inak.
 
X. Rada združenia
1. Rada združenia je riadiacim a výkonným orgánom združenia v obdobiach mimo Valného zhromaždenia.
2. Má najmenej piatich členov: predsedu, podpredsedu, pokladníka a ďalších dvoch členov, ak nie je viac ako 30 členov združenia. Na každých ďalších desať členov má Rada združenia o jedného člena viac.
3. Predsedu, podpredsedu, pokladníka a každého ďalšieho člena Rady združenia volí Valné zhromaždenie podľa bodu IX. 5. b.
4. Rada združenia je volená na obdobie troch rokov. Opätovné zvolenie na ďalšie obdobie je možné.
5. Do kompetencie Rady združenia patrí:
a) rozhodovať o všetkých členských záležitostiach združenia, ktoré nie sú vyhradené Valnému zhromaždeniu.
b) vykonávať rozhodnutia Valného zhromaždenia
c) konať v mene združenia a v súlade s predmetom činnosti
 
XI. Hospodárenie združenia
1. Združenie je samostatne hospodáriaca jednotka, ktorej príjmy tvoria:
a) členské príspevky
b) dary a dotácie
c) príspevky členov na konkrétne akcie
2. Financie spravuje pokladník, ktorého volí Valné zhromaždenie podľa bodu IX. 5. b. a je členom Rady združenia. Zároveň vedie jednoduché účtovníctvo. O investovaní do jednotlivých akcií rozhoduje Rada združenia.
 
XII. Zastupovanie navonok
Za združenie navonok koná predseda. V prípade jeho dlhšej indispozície preberá túto funkciu podpredseda.
 
XIII. Zánik združenia
Združenie môže zaniknúť, ak sa na tom uznesie ¾ väčšina všetkých členov združenia, zhromaždených na Valnom zhromaždení. Majetok združenia pripadne Vydavateľstvu Lúč, Kozičova 2, 84110 Bratislava. Združenie zaniká dňom výmazu z registra združení.