Klub priateľov Ferka Skyčáka (KPFS) je občianske združenie katolíckych intelektuálov, zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 8. augusta 2008 pod číslom spisu VVS/1-900/90-32348. Založili ho členovia redakčnej rady Nových Horizontov, má sídlo v Spišskej Novej Vsi a jeho predsedom je katolícky kňaz Anton Ziolkovský.

Naše základné ciele sú:
 

 1. kultúrne a ideovo nadviazať na generáciu intelektuálov, kňazov i laikov, ktorí pôsobili na Spišskej Kapitule v období medzi dvoma svetovými vojnami.
 2. podrobnejšie sa zaoberať životom a dielom Ferka Skyčáka (1899-1945), ktorý ako filozof a teológ bol vedúcou osobnosťou vtedajšieho kultúrno – náboženského hnutia
 3. združovať katolícku inteligenciu, kňazov i laikov a podporovať účinnejšiu komunikáciu medzi nimi
 4. aktívne podporovať katolícku teológiu a kultúru a vnášať katolícke princípy do spoločnosti


Kto sa môže stať našim členom?
Riadnym členom KPFS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý sa usiluje vo svojom živote riadiť katolíckou náukou a mravmi a chce napomáhať pri rozvíjaní ideového a kultúrneho odkazu intelektuálov, ktorí pôsobili na Spišskej Kapitule najmä v medzivojnovom období.

- laici i klérus
- každý, kto chce podporiť šírenie katolíckej kultúry, zaujíma sa o katolícku teológiu a chce vnášať katolícke princípy do spoločnosti
- vítaní sú ľudia rôznych profesií a vedných odborov