Redakcia

Zodpovedný redaktor:
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Výkonný redaktor:
ThDr. Martin Koleják, PhD.

Redakčná rada:
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
prof. ThDr. František Trstenský, PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
SLLic. Pavol Zvara, PhD.

Redakčná rada zasadá najmenej štyrikrát do roka, vždy po uzávierke ďalšieho čísla. Výkonný redaktor posiela vopred každému členovi program stretnutia a všetky texty k nahliadnutiu. Na zasadaní má každý redaktor právo vyjadriť sa k navrhovaným textom. Ak nejestvuje jednoznačná zhoda, či predloženú štúdiu alebo iný text zverejniť, hlasuje sa.
 
Všetky štúdie sú recenzované.