Pokyny pre prispievateľov

Štruktúra štúdie:
Štúdia musí začínať odstavcom s nadpisom Náčrt problému, v ktorom autor predstaví problematiku a najmä zreteľné vysvetlí, čomu sa v štúdii bude venovať a prečo je téma zaujímavá. Nasleduje samotné jadro štúdie, ktorú je kvôli prehľadnosti potrebné členiť podnadpismi na menšie celky. Podnadpisy netreba číslovať: Stačí zvýrazniť tučným typom písma. Štúdiu je potrebné ukončiť záverečným odstavcom s nadpisom Záver, v ktorom autor načrtne možné riešenia. Štúdia musí obsahovať poznámky pod čiarou a bibliografiu za textom štúdie. Pri písaní štúdie je potrebné brať do úvahy, že cieľovou skupinou je katolícka inteligencia a čítajú ho najmä laici. Tomu je potrebné prispôsobiť vyjadrovacie prostriedky, rozsah štúdie a náročnosť štylizácie. Poznámky pod čiarou je potrebné využiť na vysvetlenie pojmov, ktoré nemusia byť jasné (napr. krátka charakteristika osobnosti z danej oblasti, ktorá neodborníkovi nemusí byt známa).
 

Vzor celkovej štruktúry štúdie:
- Názov štúdie v slovenčine
- Názov štúdie v angličtine
- Abstrakt v angličtine
- Náčrt problému
- Samotné jadro štúdie členené podnadpismi na menšie časti
- Záver
- Bibliografia
- Meno a priezvisko autora, adresa pracoviska, e-mail
- Profesný životopis
 

Formálna úprava textu:
- Vzhľad stránky - okraje: horný 2,5 cm, dolný 2,5 cm, ľavý 2,5 cm, pravý 2,5 cm
- Typ písma: Times New Roman
- Veľkosť písma: 12
- Riadkovanie: jednoduché
- Rozsah: 6 - 10 strán
 

Všetky štúdie sú recenzované.
 

Pri citovaní z časopisu uvádzajte skratku NoHo.