Tiráž

NOVÉ HORIZONTY
časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, vychádza štvrťročne

Zodpovedný redaktor:
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Výkonný redaktor:
ThDr. Martin Koleják, PhD.

Redakčná rada:
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
prof. ThDr. František Trstenský, PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
SLLic. Pavol Zvara, PhD.
ThLic. Róbert Neupaer
PhDr. ICDr. Dušan Pardel PhD.
ThDr. Viktor Pardeľ PhD.

Grafická úprava:
Svetlonos, s. r. o. & Mgr. Marián Jabrocký

Anglické texty:
Lukáš Vaník

Adresa redakcie:
Nové Horizonty
Spišská Kapitula 13
053 04 Spišské Podhradie
E-mail: novehorizonty@gmail.com
Web: http://novehorizonty.sk

Cenzor:
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.

Imprimatur:
Mons. prof. František Tondra, spišský diecézny biskup
zo dňa 16. 10. 2007, č. prot. 11/2007
Evidenčné číslo: EV 3671/09
ISSN: 1337-6535
EAN 977133765400602

Vydáva:
Klub priateľov Ferka Skyčáka
Za Hornádom 4/7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42 102 685

Tlač:
Tlačiareň Kežmarok GG s. r. o.