Ako sme vznikli


Časopis vznikol z iniciatívy prof. Jána Dudu v jeseni 2007 z troch dôvodov. Každý rok sa vracajú zo zahraničných štúdii kňazi a laici. Bolo by chybou, keby sme nevyužili ich potenciál a skúsenosti. Po druhé, ukázalo sa, že existuje „hlad“ po takomto type periodika. Katolícka inteligencia má záujem o náročnejšie a hlbšie čítanie. A po tretie, snažíme sa ideovo nadviazať na úspešnú generáciu katolíckych intelektuálov, ktorí sa zgrupovali okolo osoby rektora kňazského seminára na Spišskej Kapitule – Ferka Skyčáka. Preto sme aj založili občianske združenie s týmto názvom. Cieľovou skupinou je katolícka inteligencia, klerici a laici. Budeme však radi, ak zaujmeme aj širšiu verejnosť.

Časopis má imprimatur spišského diecézneho biskupa, Mons. Františka Tondru, do 30.6.2009 ho zastrešovalo vydavateľstvo Lúč, od 1.7.2009 je vydavateľom Klub priateľov Ferka Skyčáka. Vychádzame 4 krát ročne na 56 stranách A4. Čo sa týka štruktúry, na začiatku je editoriál (názor celej redakcie), prípadne rozhovor, preklady, komentáre k cirkevným dokumentom a štúdie (podstatná časť), nasledujú aktuality a komentáre, v závere sú recenzie. Štúdie sú najmä z teologických disciplín, ale aj zo žurnalistiky, sociálnej práce či sociológie.

V ročníku 2008 publikovali mnohí začínajúci autori, väčšina študovala v zahraničí. Časopis distribuujeme najmä v mestských farnostiach, ale kúpite ho aj v obchodných sieťach vydavateľstiev Lúč a SSV. Môžete si ho predplatiť online. Cena jedného výtlačku je 2 €, predplatné činí 10 €.

Boli by sme radi, keby sa okolo časopisu sformovala skupina katolíckych intelektuálov, ktorej by okrem kritického pohľadu na svet nechýbalo kvalitné vzdelanie a láska k Cirkvi. Chceme prispieť k budovaniu plodnej a zdravej katolíckej kultúry. Želáme si, aby čím viac ľudí nanovo objavilo vo viere v Boha a v Katolíckej cirkvi ľudské i duchovné hodnoty postavené na Bohočloveku Ježišovi Kristovi, bez ktorých sa nezaobíde žiadna spoločnosť. Chceme prispieť k formovaniu osobností, ktoré by dokázali pružne reagovať na impulzy spoločenského a cirkevného diania. Presne tak, ako to robil veľký učiteľ Ladislava Hanusa – Ferko Skyčák.

Veríme, že Nové Horizonty poskytnú kvalitné čítanie, ktoré Vám pomôže lepšie sa zorientovať v aktuálnom teologickom či cirkevnom dianí doma i vo svete.

 

redakcia